Kind vraagt zijn vaderCHRISTELIJKE SEKSUELE VOORLICHTING
Kind vraagt zijn vaderCHRISTELIJKE SEKSUELE VOORLICHTING

CHRISTELIJKE SEKSUELE VOORLICHTING vanaf 9 jaar

Het is de taak van de christelijke ouders om hun kinderen seksuele opvoeding te geven. Een geschikte leeftijd is vanaf 9 jaar. Deze site wil u hierbij helpen. De ouders dienen openlijk te praten over seksualiteit. Laten we beginnen.

Het begon allemaal 6000 jaar geleden met de schepping van de nieuwe aarde.

Draaiende aarde
Genesis 1:1-2

In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

De aarde was woest en ledig, zonder dieren, vissen, planten, bomen en mensen.

Binnen zeven dagen, schiep God dit alles. Inclusief man en vrouw.
ScheppingMan en vrouw
Genesis 1:27

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen.

Genesis 1:27

En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. De mens had geest, ziel en lichaam.
Genesis 2:24-25 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. En zij beiden waren naakt, de mens en zijn vrouw, maar zij schaamden zich voor elkander niet.

Zij waren naakt, zonder kleding, zonder zonde.
Helaas werden ze ongehoorzaam aan God en kwam de zonde in de wereld, en ze ontdekten dat ze naakt waren. Vanwege de zonde bedekt ze zichzelf met kleren. Genesis 3:7 en 21 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgebladeren aaneen en maakten zich schorten. Om die reden, mogen mensen nooit zonder kleren zijn en zich naakt tonen aan anderen. God nam weg hun geest weg (de geestelijke dood) en zonder hun geest verloren zij de directe communicatie met God.

Genesis 3:16 Tot de vrouw zeide Hij (God): "Ik zal zeer vermeerderen de moeite uwer zwangerschap; met smart zult gij kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan, en hij zal over u heersen".

Wat betekent Genesis 2:24 en hoe krijgen we kinderen?

DrieEénheid
De DrieEénheid: God de Vader, de Here Jezus Christus (de alpha en de omega) en de Heilige Geest

De christelijke seksuele voorlichting begint bij de DrieEénheid. Waarom de DrieEénheid? Zij zijn één. Ze zijn drie personen met elk verschillende karakters, maar de gedachten van hen zijn één, zij vormen een eenheid. Maar let ook op de volgorde: eerst de Vader, dan Jezus Christus, en daarna de Heilige Geest. Ook is eerst de man geschapen en daarna de vrouw. Jezus Christus is gehoorzaam en verantwoordelijk tegenover zijn Vader. Zo is ook de vrouw gehoorzaam en verantwoordelijk tegenover haar man.

De man en vrouw werden gemaakt naar het beeld van God, de drie-eenheid. Wanneer de man trouwt met zijn vrouw, worden zij één vlees. Dat betekent geen twee personen meer, maar slechts één. Zoals de drie-eenheid één is.

Genesis 1:28 En God zegende hen en God zeide tot hen: "Weest vruchtbaar en wordt talrijk".

Genesis 2:24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.

Wat betekent dit?

HEEL VEEL

TEN EERSTE: Een man verlaat zijn vader en zijn moeder (wat ook betekent dat de vrouw haar vader en haar moeder verlaat).
Dit betekent volwassenheid en onafhankelijkheid van vader en moeder. Zelfstandig beslissingen kunnen nemen, financieel onafhankelijk zijn van de ouders. Niet (samen)wonen met de ouders, maar zelfstandig wonen op een andere plaats, een ander huis zonder inmenging van de ouders van man en vrouw. Omdat man en vrouw volwassen zijn, kunnen ze zelf besluiten nemen en kunnen zorgen voor hun huis (schoonmaken, koken, boodschappen doen, financieel, enz.).

TEN TWEEDE: zij zullen tot één vlees zijn
Dit betekent zoals de Drie-Eenheid: één in gedachten. Om één in gedachten te kunnen zijn, is (veel) tijd nodig (zonder seks) om te groeien tot een één wording (van gedachten). Wetende wat de ander denkt, hoe conflicten op te lossen. Hoeveel kinderen jullie willen, hoe men denkt over de opvoeding van kinderen, wat voor plannen voor de toekomst (huren of kopen van een huis, waar gaan we wonen, werken, etc.), enz.
Wanneer men één is in denken, dat is één geest, is men gereed voor het huwelijk, dat is om lichamelijk één te worden met jouw vrouw. De lichamelijke gemeenschap.
LET GOED OP: LICHAMELIJKE GEMEENSCHAP met JOUW vrouw. De lichamelijke gemeenschap tussen man en vrouw betekent HUWELIJK !!!
Als je je man (vriend) of vrouw (vriendin) verlaat, dan is dat echtscheiding!!! ONAFHANKELIJK of je burgerlijke of in de kerk getrouwd bent of niet. SEKS HEBBEN, BETEKENT DAT JE MET ELKAAR GETROUWD BENT !

Kijk naar wat de Bijbel zegt:

Genesis 24:67 Toen bracht Isaak haar in de tent van zijn moeder Sara, en hij nam Rebekka, en zij werd hem tot vrouw, en hij kreeg haar lief.
Isaac nam Rebekka. En ... ze werd ZIJN VROUW. LET OP: Niets over een bruiloft, geen bruiloftsfeest. Isaac bracht Rebekka in zijn tent en had lichamelijke gemeenschap met haar. En de Bijbel zegt: "en zij werd ZIJN VROUW".
Blijkbaar gedurende de eerste eeuwen van de Bijbel bestond er geen bruiloft, zoals we die nu kennen, maar de geslachtsgemeenschap van een man en een vrouw, betekende het huwelijk. Pas in de tijd van Mary en Jesus, lezen we in de Bijbel over de bruiloft die verplicht was voordat geslachtsgemeenschap mocht plaats vinden.

4000 jaar later

Lukas 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret,
27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.
28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.
29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn.
30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.
32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,
33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
34 En Maria zeide tot de engel:Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?
35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen;
daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
36 En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette.
37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

DIT IS GEEN SPELLETJE, in de BIJBEL wordt het 3 KEER in het NIEUWE TESTAMENT HERHAALD, dit BENADRUKT de BELANGRIJKHEID:

Mattheüs 19:4-9 4 Hij (JEZUS) antwoordde en zeide: Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van den beginne als man en vrouw heeft gemaakt? 5 En Hij zeide: Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot een vlees zijn. 6 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. 7 Zij zeiden tot Hem: Waarom heeft Mozes dan bevolen een scheidbrief te geven en haar (daarmede) weg te zenden? 8 Hij zeide tot hen: Mozes heeft u met het oog op de hardheid uwer harten toegestaan uw vrouwen weg te zenden, maar van den beginne is het zo niet geweest. 9 Doch Ik zeg u: "Wie zijn vrouw wegzendt om een andere reden dan hoererij en een andere trouwt, pleegt echtbreuk."

Markus 10:7-9 daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten, en die twee zullen tot een vlees zijn. 8 Zo zijn zij niet meer twee, maar een vlees. 9 Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet."

1 Corinthiërs 6:16 Of weet gij niet, dat wie zich aan een hoer hecht, een lichaam (met haar) is? Want, zegt Hij, die twee zullen tot een vlees zijn.

LET OP: de Bijbel zegt reeds dat seks met een prostituee al een huwelijk is: "zijn ze één vlees". Om die reden vrije seks bestaan niet. EN seks voor het huwelijk is verboden !!!

Om wat voor redenen is seks voor het huwelijk verboden?

Ten eerste omdat God weet wat het beste is voor mannen en vrouwen.
Ten tweede: het is een zeer ernstige zonde. Er zijn drie soorten zonde.

  1. De zonde tegen de Heilige Geest met als gevolg de dood, Hand. 5:1-11.
  2. De zonde tegen het lichaam. Het lichaam van een christen is een tempel van de Heilige Geest, en daarom heilig 1 Cor. 3:16-17, 2 Cor. 5:5, 2 Tim. 1:14.
    Daarom zijn abortus, moord, tatoeage, seks voor het huwelijk, geslachtsgemeenschap buiten de vagina van de vrouw, zonden van het lichaam.
  3. Normale zonden hebben "geen" invloed op de Heilige Geest, maar de christen moet de geboden van de Bijbel gehoorzamen.

Ten derde: seks is egoïstisch, is alleen gericht op het plezier en het heeft niets te maken met liefde.
Ten vierde: zelfs als voorbehoedsmiddelen worden gebruikt, loopt het meisje of de vrouw risico op zwangerschap. En in vele gevallen wil de jongen dan niet trouwen, en de moeder blijft alleen. Met alle gevolgen voor moeder en kind.
Ten vijfde: het risico van HIV.
Ten zesde: het risico van moord: abortus.
Ten zevende: het is bewezen feit dat personen zonder zelfbeheersing (zelfbeheersing=geen seks voor het huwelijk), maar seks voor het huwelijk (zelfs met de intentie om te trouwen), het huwelijk bedreigt en een (veel) hogere echtscheiding graad heeft.

Wat is lichamelijke gemeenschap?

God schiep de man met een penis en de vrouw met een vagina. Als man en vrouw elkaar liefhebben, wordt de penis hard (erectie) zodat deze de vagina kan binnengaan. Mondkussen en seksuele strelen, windt de man op en resulteert in ejaculatie: het zaad van de man treedt het lichaam (de vagina) van de vrouw binnen. Wanneer de zaadcel de eicel van de vrouw binnendringt, ontstaat de zwangerschap.
OPMERKING: Het is God die de penis en de vagina heeft gemaakt om te vermenigvuldigen (Gen. 1:28, 4:1), het krijgen van kinderen. Geslachtsgemeenschap is UITSLUITEND het binnengaan van de penis in de vagina van de vrouw. Elke andere wijze, het is een ernstige zonde van het lichaam zoals de penis in de anus van de man (homoseksualiteit) of de anus van de vrouw of de penis in de mond (en een ejaculatie hebben)=orale seks.
Exodus 22:19 19 Al wie met een dier gemeenschap heeft, zal zeker ter dood gebracht worden.

Mag een man seks te hebben met een andere man? Nee, kijken we naar de straf van God op Sodom en Gomorra

SodomPlaatje van Sodom
Genesis 19:4 Zij hadden zich nog niet ter ruste gelegd, of de mannen der stad, de mannen van Sodom, omsingelden het huis, van jong tot oud, de gehele bevolking, niemand uitgezonderd,
5 en zij riepen Lot toe en zeiden tot hem: Waar zijn de mannen, die vannacht bij u gekomen zijn? Breng hen bij ons buiten, opdat wij met hen gemeenschap hebben.
13 want wij gaan deze plaats verwoesten; want groot is het geroep over haar voor de Here; daarom heeft de Here ons gezonden om haar te verwoesten.
24 Toen liet de Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van de Here, uit de hemel;
25 en Hij keerde die steden om, benevens de gehele Streek, met al de inwoners der steden en het gewas van de aardbodem.

In Leviticus wordt duidelijk gesproken hoe God de lichamelijke gemeenschap tussen twee mannen of tussen twee vrouwen haat en in Lev. 18:29 zelfs de doodstraf er op stelt en zegt dat deze personen die actief deze daad uitoefenen ter dood (uitgeroeid) moeten worden.
Dat is klare taal, hoe God hierover denkt.
In Romeinen 1:1-28 lezen we de oorzaak, het is Gods straf op hun verwerpelijk denken. Zover wat de Bijbel zegt, laat het duidelijk zijn God tolereert de geslachtsdaad tussen twee van het gelijke geslacht niet! Homoseksualiteit is geen ziekte of seksuele afwijking. De Bijbel spreekt van Gods straf.
Romeinen 1:24-28 24 Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het lichaam onteerd wordt.
25 Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
26 Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke.
27 Eveneens hebben de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende.
28 En daar zij het verwerpelijk achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt.

Romeinen 13: 1 Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld.
2 Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen.
Echter de overheden dienen zich te onderwerpen aan de wetten van de Bijbel, Gods Wet. Zij staan niet boven Gods Wet. Als zij wetten aannemen die tegen de Gods Wetten ingaan, vallen zij zelf onder Gods oordeel en zal het land niet gezegend worden door God.

Plaatje van de smalle weg tot de HemelDe enige weg tot vergeving van zonde (ook abortus, seks voor het huwelijk, drugsgebruik, overspel) is het geloof in de Here Jezus Christus, die de enige weg is tot het eeuwige leven in de Hemel.

Wat zijn de verschillen tussen de jongens en meisjes?

Als jongens en meisjes een beetje ouder en wijzer zijn, zo'n acht of negen jaar, dan weten ze al alles van de verschillen tussen de geslachten. Meisjes zeggen dan dat jongens "ruw" zijn en jongens zeggen dat meisjes "raar" zijn. Maar niet altijd natuurlijk. Jongens en meisjes hebben al vroeg in de gaten dat hun geslachtsorganen intieme delen zijn en dat ze altijd bedekt zijn, ook bij zwemmen en zonnebaden. Dat is een ordening van God de Schepper, na de zondeval, toen de mens ongehoorzaam werd aan God.
Toch zijn voor de puberteit jongens en meisjes in een heleboel opzichten ook hetzelfde. Op school en thuis leren ze een heleboel dezelfde dingen en kijken naar dezelfde televisieprogramma's. Ze doen dezelfde ontdekkingen over seksuele gevoelens en spelen stiekem met zichzelf. Er zijn ook spelletjes die jongens en meisjes met elkaar spelen.

Seks

De meeste jongens en meisjes groeien op in verwarring over seks. Is seks goed of is het slecht? Als geliefden elkaar op de film zoenen, hoor je mooie muziek en is het heel emotioneel. Maar je hoort ook vieze moppen en vieze praatjes. Veel scheldwoorden zijn seksueel, zoals "lul" of "kut", gebruik deze woorden dan ook NIET !
Jongens en meisjes kunnen giechelen, of schreeuwen of opscheppen over seks. Misschien heb jij dat ook gedaan.
Sommige dingen zijn verboden en die mag je niet doen, bijvoorbeeld snoepjes aannemen van een vreemde. Maar wat er nou precies slecht aan is, weet je niet. De reden is dat er slechte mensen op de wereld zijn, die verboden seksuele handelingen met je wil uitvoeren, soms heel pijnlijke handelingen. Vertel altijd aan je ouders als een vreemde je snoepjes heeft aangeboden.
Tegen de tijd dat de puberteit wordt bereikt, hebben alle kinderen het verschil tussen jongens en meisjes geleerd. Sommige kinderen hebben ook al wat seksuele ervaringen. Niet altijd plezierig maar vaak opwindend. Onthoud je van seksuele ervaringen met andere kinderen en volwassenen. In de Bijbel staat duidelijk dat de seksuele ervaring in het huwelijk thuis hoort, eerder is verteld waarom.

Wat verandert er allemaal?

Meisjes komen rond hun tiende jaar in de puberteit. En als je een handicap of chronische ziekte hebt, zoals bijvoorbeeld bij spina bifida ("open rug"), kan dat zelfs eerder gebeuren. Voor jongens is dat zo'n twee jaar later. We hebben het hier over de gemiddelde leeftijd, je kunt op jongere en op oudere leeftijd gaan puberen. In de puberteit komt er een periode dat je heel hard groeit. Dat noemen we de groeispurt. In het eerste jaar van die spurt, groei je het hardst. Daarna gaat het langzamer. Het verschilt per persoon of je vroeg bent met je snelle groei of dat je een laatbloeier bent.
Iedereen wordt groter en overal breder, krijgen jeugdpuistjes (gebruik een antibacteriële zeep, bijvoorbeeld, Unicura zeep). Het is vooral belangrijk dat je je huid goed schoon houdt.

Welke veranderingen bij meisjes in de puberteit?

Grafiek veranderingen bij meisjes

De belangrijkste veranderingen zijn:
Verandering van de vagina. Het maagdenvlies rondom de ingang naar de vagina wordt zacht en elastisch. De grote schaamlippen groeien en bedekken de kleine schaamlippen.
Groeien van schaamhaar en okselhaar.
Groeien van borsten.
Witte vloed. Ongeveer één tot twee jaar vóór de eerste menstruatie vinden de meeste meisjes een zogenoemde witte vloed, afscheiding of witverlies in hun onderbroek.
Lichamelijke groei. De groeispurt van meisjes begint zo’n twee jaar eerder dan die van jongens. De groeifase stopt op ongeveer 17-jarige leeftijd.
Lichaamsbouw. Het bekken wordt breder.
Eerste menstruatie. Voor de eerste keer ongesteld zijn, is voor meisjes waarschijnlijk de grootste gebeurtenis tijdens de puberteit.

GrafiekM2 Foto van groeiende borsten

Eerst beginnen de borsten te groeien. Meestal begint het niet links en rechts tegelijkertijd. De groei van de borsten begint vaak met "harde schijfjes" die pijnlijk kunnen zijn. Ongeveer in dezelfde periode krijgt een meisje schaamhaar (haren bij de vagina). Later krijgt zij ook haren onder haar oksels. De heupen worden breder en de bovenbenen worden dikker, ze krijgt een (vrouwen)buikje; kortom ze wordt steeds vrouwelijker. Van binnen verandert er ook het een en ander.
De eerste keer dat ze ongesteld wordt, kan heel onverwacht komen. Ongesteld worden noemt men ook menstrueren. In het begin kan ze onregelmatig menstrueren, maar na verloop van tijd komt er wel regelmaat in. Ongesteld worden betekent dat er wat bloed uit haar vagina komt. In het begin wordt ze onregelmatig ongesteld, maar later is het zo’n 1 keer in de maand. Als ze ongesteld wordt, kan zij ook al kinderen krijgen. Echter er zijn meisjes die zwanger werden vóór hun eerste menstruatie, dit komt omdat zij zwanger werden bij hun eerste ovulatie.
Grafiek Menstruatie
Als ze ongesteld is, moet zij maandverband dragen. Dat is eigenlijk een soort zakdoek, in haar onderbroek. Maar als ze bijvoorbeeld gaat zwemmen, kan ze geen maandverband dragen. Daarvoor bestaan weer tampons. Dat is een soort zacht staafje, en die moet ze dan in haar vagina duwen. Maar wees voorzichtig dat je niet je maagdenvlies beschadigt.
Al deze veranderingen kan haar best onzeker maken. Of ze wordt juist onzeker omdat er bij haar nog steeds niets verandert. Haar vriendinnen krijgen al borsten bijvoorbeeld, maar bij haarzelf ziet ze nog niets. Als haar dit overkomt, bedenk dan dat alle meisjes met de puberteit te maken krijgen. Ze hoeft dus niet geheimzinnig te doen, maar praat erover met andere meisjes of een iemand die ze aardig vindt (lerares, moeder, vriendinnen).

Geslachtsorganen van een meisje
Bij meisjes bevinden de geslachtsorganen zich in de onderbuik. De organen zijn perfect beschermd door het schaambeen. Onderstaande afbeeldingen tonen je alles duidelijk.

Grafiek M3 Vrouwelijk Vrouwelijke geslachtsorganen Vagina met benamingen

De vagina is de verbinding tussen de geslachtsorganen en de buitenwereld. Je kunt de vagina zien als een elastische buis. Ze is zeer nauw bij de ingang en wordt naar binnen veel wijder. De ingang van de vagina ligt tussen de opening van de urinebuis en de anus.
Aan de buitenkant wordt de ingang naar de vagina bedekt door de grote en kleine schaamlippen. Rondom de ingang naar de vagina zit het maagdenvlies, een zachte elastische huidplooi. Helemaal bovenaan, nog voor de urinebuis, zit de clitoris.
Het maagdenvlies breekt eenmalig bij de eerste seksuele gemeenschap. Dit gebeuren bewaar je voor je toekomstige echtgenoot. Het breken van het maagdenvlies wordt "ontmaagding" genoemd. En bewaar je tot in de huwelijksnacht. Vele meisjes die seks hebben voor het huwelijk, betreuren het dat ze de ontmaagding niet hebben bewaard voor hun man. Vele jongens willen uiteindelijk slechts een meisje trouwen, die maagd zijn. De Here God heeft bepaald dat de eerste seksuele gemeenschap pas plaats vindt in de huwelijksnacht. Houd je dan ook aan wat God heeft ingesteld, dan alleen ontvang je Gods zegen.
Aan het eind van de vagina ligt de baarmoedermond. Dat is een tamelijk strakke ring met een opening die toegang geeft tot de baarmoeder.
De baarmoeder bestaat uit een dikke spierwand, die een kleine holte omsluit. De wand van deze holte is bedekt met een slijmvlies, dat varieert in dikte tijdens de menstruatiecyclus. Twee dunne buizen, de eileiders, lopen van het bovenste deel van de baarmoeder naar de eierstokken. De eierstokken produceren de vrouwelijke eitjes.

Welke veranderingen bij jongens in de puberteit?

Grafiek Groei Jongens

De belangrijkste veranderingen zijn:
Groeien van penis en schaamhaar.
Groeien van zaadballen. De twee zaadballen kunnen in grootte van elkaar verschillen. Ze kunnen ook ongelijk hangen. Als de zaadballen beginnen te groeien, begint ook de aanmaak van sperma. De eerste zaadlozing in de slaap, de zogenoemde ‘natte droom’, vindt plaats.
Lichamelijke groei. De groeifase stopt op ongeveer 17-jarige leeftijd.
Lichaamsbouw. Jongens worden zwaarder en krijgen bredere schouders.
Baard in de keel. De stem wordt zwaarder en mannelijker.
Haargroei in onder meer het gezicht en onder de oksels.

Allereerst gaan je balzak en zaadballen groeien. In de zaadballen worden zaadcellen gemaakt. In ongeveer dezelfde periode krijg je schaamhaar (haren bij de penis). Later komt er ook haar onder je oksels. Pas later gaat je penis groeien. Soms, heel onverwacht krijg je je eerste zaadlozing. Op ongewenste momenten kun je een erectie krijgen. Wat je misschien niet weet, is dat je tepels wat dikker kunnen worden. Er kunnen net als bij meisjes harde pijnlijke schijfjes onder zitten. Dit gaat vanzelf weer weg. Ook begint er iets van een snor te komen. Jouw stem verandert en kan af en toe overslaan. Men noemt dat "de baard in de keel krijgen". En uiteindelijk wordt je stem ook wat zwaarder. Dit overslaan van je stem kan heel lastig zijn, bijvoorbeeld als je een spreekbeurt moet houden.

Grafiek Groei Geslachtsorganen Jongens

Geslachtsorganen van een jongen
De geslachtsorganen van een jongen bevinden zich voornamelijk buiten het lichaam. Je ziet ze in de onderstaande afbeeldingen.

Grafiek Geslachtsorganen Jongens
Mannelijkheid en Penis Penis
Zaadcellen Eicellen
De zaadcellen           Het eitje en de zaadcel

De penis bestaat uit drie sigaarvormige organen, de zwellichamen, die zich tijdens seksuele opwinding met bloed vullen. Daardoor wordt de penis stijf. Het voorste deel van de penis, de eikel, is voor een deel bedekt door de voorhuid. Bij Joodse jongetjes wordt de voorhuid vlak na de geboorte verwijderd: de besnijdenis.
De penis heeft twee functies: hij dient voor het plassen en hij wordt gebruikt als voortplantingsorgaan tijdens de geslachtsgemeenschap.
Onder de penis bevinden zich twee zaadballen in de balzak, het scrotum, met ieder een bijbal. De zaadballen heten ook wel teelballen of testikels. Tijdens de puberteit beginnen de zaadballen zaadcellen te produceren, die worden opgeslagen in de bijbal.
De mannelijke zaadcellen kunnen een vrouwelijke eicel bevruchten en het meisje zwanger maken. Zaadcellen en zaadvocht samen heten sperma. Zaadcellen zijn erg klein. Je kunt ze alleen onder een microscoop zien.
Tijdens seksuele opwinding worden er zaadcellen vrijgegeven door de bijbal. Via de zaadleider komen zij langs de prostaatklier en de zaadblaasjes. Daar worden ze vermengd met het vocht van de zaadblaasjes en de prostaat, voordat ze via de stijve penis het lichaam verlaten. Dit heet een zaadlozing. Het toegevoegde vocht zorgt ervoor dat de zaadcellen beweeglijk worden en gedurende een bepaalde tijd blijven leven (maximum 72 uur). Daardoor kunnen de zaadcellen de lange weg naar de vrouwelijke eicel afleggen. Ontmoet een zaadcel een eicel, dan dringt hij de eicel binnen. Dit heet bevruchting, en het gevolg is zwangerschap.

Jongen dan wel Meisje

Seks is niet alleen iets wat we doen, maar ook wat we zijn. We zijn al een jongen of meisje voordat we geboren worden. Als we ter wereld komen, is het eerste wat ze van ons zeggen: "Het is een jongen" of "Het is een meisje". Dit is onze sekse; ze zien het aan onze geslachtsorganen. Niet altijd, natuurlijk. Alles in de wereld heeft uitzonderingen. Ongeveer 1 op de 100 baby's is niet duidelijk een jongen of een meisje. De geslachtsorganen zijn niet volledig ontwikkeld en dit komt pas in de eerste levensjaren. Maar het geslacht is aanwezig! Dat is zo door de schepping van GOD bepaalt. Homoseksualiteit wordt dus niet aangeboren!

Welke invloed van de hormonen?

De verschillen tussen jongens en meisjes zijn zowel inwendig als uitwendig.
Inwendig maken de geslachtsorganen van jongens en meisjes verschillende hormonen aan. Die hormonen maken dat jongens en meisjes er anders uitzien en dat ze zich anders gedragen, zelfs als ze nog klein zijn. Bij het bereiken van de puberteit worden de verschillen erg duidelijk. De meeste zijn in hun gedrag voornamelijk man of vrouw. Iedereen maakt trouwens ook een aantal van de hormonen van het andere geslacht aan.

Wat is menstruatie?

Cyclus Menstruatie Cyclus Eisprong Vrouwelijke Geslachtorganen met benamingen

Menstruatie is een medisch woord. Mensis is Latijn voor 'maand'. Dus menstruatie betekent zoiets als "maandelijkse vloeiing". Veel mensen gebruiken liever het woord "ongesteld". Menstruatie kan vervelend zijn als je veel pijn hebt, veel bloed verliest of misselijk bent. Het komt ook slecht uit als je naar een feestje of met vakantie gaat.

Eerste menstruatie
De lichamelijke ontwikkeling tijdens de puberteit wordt geleid door een toename van de aanmaak van hormonen. Dit gebeurt geleidelijk, zodat al voor je eerste menstruatie lichamelijke veranderingen te zien zijn.
Eén tot twee jaar voor de menstruatie, vinden meisjes een helder witte vloeistof in hun slip. Dit is de zogenaamde "witte vloed" of "witverlies", een natuurlijke afscheiding van de vagina die aangeeft dat je geslachtsorganen zijn gaan werken.
Als de afscheiding zo sterk is dat je onderbroek of slip nat wordt, kunnen inlegkruisjes helpen. Ze nemen het vocht op en houden je slip droog.
Zijn er nog andere signalen die de eerste menstruatie aankondigen?
De meeste meisjes krijgen voor hun eerste menstruatie een vrouwelijker figuur en een duidelijk herkenbare groeispurt.Meisjes hebben hun eerste menstruatie tussen hun twaalfde en veertiende jaar. Soms wat eerder (8 jaar), soms wat later. De eerste menstruatie is een teken van de puberteit. Het is het maandelijks verliezen van wat bloed en stukjes binnenwand van de baarmoeder, en dat gebeurt als volgt:

Ovulatie
Als een meisje de puberteit bereikt wordt door een klier in de hersenen een hormoon aangemaakt. Dit hormoon gaat naar de eierstokken en stimuleert daar één van de onrijpe eitjes (follikel) om uit de eierstok naar de eileider te gaan die verbonden is met de baarmoeder. Dit heet ovulatie.
Het eitje doet er ongeveer een week over om de baarmoeder te bereiken. Ondertussen maakt de baarmoeder zich klaar voor de ontvangst van het eitje. De binnenwand wordt dikker. Het eitje zal dat alleen nodig hebben als het bevrucht is, want alleen dan kan er een baby groeien. Voor bevruchting van het eitje is een zaadcel nodig.

Menstruatie
Meestal zijn er geen zaadcellen in de eileider en vindt er geen bevruchting plaats. Dat betekent dat de baarmoeder voor niets een dikkere binnenwand heeft gemaakt.
Na ongeveer twee weken wordt die wand afgebroken en verlaat samen met wat bloed via de vagina het lichaam. Dit is dus de maandelijkse bloeding, de menstruatie. Die duurt ongeveer een week, soms wat korter, soms wat langer.

Menopauze
Als we ervan uitgaan dat meisjes rond hun 15e jaar beginnen en na hun 45e jaar ophouden (dat is 360 maanden), dan hebben ze in hun vruchtbare leven minder dan 400 cyclussen. Dat betekent dat er maar 400 van de 400.000 eicellen waar ze mee geboren is, tot rijping komen.
Na het 50e jaar, soms wat eerder, soms wat later, beginnen vrouwen te stoppen met de menstruatie. Dit wordt de menopauze genoemd. Dit brengt soms allerlei problemen met zich mee. De vrouw menstrueert onregelmatig (soms met tussenpauzen van 3 - 6 maanden). Is (zeer) prikkelbaar, en voelt zich (zeer) onprettig.

Menstruatie Cyclus

Cyclus Ovulatie

Bij jonge meisjes die net menstrueren is de cyclus nog niet regelmatig. Na de eerste keer kan het soms wel een half jaar of een jaar duren voor de volgende.
De cyclus is ook niet bij iedereen zo regelmatig dat er precies een maand zit tussen de ene en de andere. Ziekte of andere omstandigheden hebben ook hun invloed op de regelmaat.
Het medische woord voor het rijp worden van een eicel is dus "ovulatie". De meeste meisjes voelen de ovulatie niet. Sommigen voelen een lichte kramp in de onderbuik. Anderen merken dat ze wat meer afscheiding uit de vagina hebben of dat het anders ruikt. Op het moment van de ovulatie zijn meisjes vruchtbaar en kunnen zwanger raken. Dat is precies de reden waarom God VERBODEN heeft om seksuele gemeenschap te hebben voor het huwelijk.
Na ongeveer een week kan dat niet meer gebeuren tot na de volgende menstruatie. Maar het komt voor dat meisjes/vrouwen zwanger zijn geworden buiten deze periode.
Dit is dus de volledige menstruatie-cyclus. Er is eerst de ovulatie, dan na ongeveer twee weken de menstruatie. Ongeveer twee weken na de menstruatie begint er weer een nieuwe cyclus met een ovulatie en weer een menstruatie, enzovoort.

Grafiek EicelFiguur 1: Een eicel rijpt
Vanaf een bepaald moment zorgen de hormonen ervoor dat er om de vier weken een eicel rijpt in de eierstok. Soms in de rechter eierstok en soms in de linker eierstok.
Figuur 2: Eisprong
Als de eicel gerijpt is, verlaat hij de eierstok en gaat naar de eileider. Dat heet ovulatie of eisprong.
Figuur 3: De eicel gaat in de richting van de baarmoeder
De eicel gaat in drie tot zeven dagen door de eileider naar de baarmoeder. De baarmoeder bereidt zich ondertussen voor om de eicel te ontvangen. Het baarmoederslijmvlies wordt dikker. Als de eicel in deze periode bevrucht wordt door een zaadcel, dan begint de zwangerschap.
Figuur 4: Menstruatie
Als de eicel niet bevrucht wordt, dan verdwijnt deze ongemerkt. Het baarmoederslijmvlies wordt weer dunner. Je lichaam heeft het niet meer nodig en stoot het af. Dat veroorzaakt een bloeding: de menstruatie. De bovenste lagen van het baarmoederslijmvlies groeien direct weer aan en er rijpt een nieuwe eicel. De cyclus begint opnieuw.
Grafiek Cyclus
Figuur 1: Een eicel rijpt
Vanaf een bepaald moment zorgen de hormonen ervoor dat er om de vier weken een eicel rijpt in de eierstok. Soms in de rechter eierstok en soms in de linker eierstok.
Figuur 2: Eisprong
Als de eicel gerijpt is, verlaat hij de eierstok en gaat naar de eileider. Dat heet ovulatie of eisprong.
Figuur 3: De eicel gaat in de richting van de baarmoeder
De eicel gaat in drie tot zeven dagen door de eileider naar de baarmoeder. De baarmoeder bereidt zich ondertussen voor om de eicel te ontvangen. Het baarmoederslijmvlies wordt dikker. Als de eicel in deze periode bevrucht wordt door een zaadcel, dan begint de zwangerschap.
Figuur 4: Menstruatie
Als de eicel niet bevrucht wordt, dan verdwijnt deze ongemerkt. Het baarmoederslijmvlies wordt weer dunner. Je lichaam heeft het niet meer nodig en stoot het af. Dat veroorzaakt een bloeding: de menstruatie. De bovenste lagen van het baarmoederslijmvlies groeien direct weer aan en er rijpt een nieuwe eicel. De cyclus begint opnieuw.

Verloop van de menstruele cyclus

Duur Menstruele Cyclus

De duur van de cyclus kan per vrouw verschillen. Gemiddeld duurt deze 28 dagen. Maar de cyclus kan ook tussen de 25 en 35 dagen duren. Dat is heel normaal. De verschillen in duur, hevigheid en verloop van de menstruatie zelf kunnen ook groot zijn en ook dat is normaal. Ieder meisje en iedere vrouw heeft haar eigen, persoonlijke ongesteldheidspatroon. Jij kan bijvoorbeeld als jong meisje een veel sterkere menstruatie hebben dan je moeder.
De menstruatie duurt ongeveer drie tot zeven dagen. Daarbij wordt ongeveer 65 ml aan menstruatievocht afgestoten, wat ongeveer even veel is als een half kopje.
Je vloeit niet altijd even sterk tijdens de menstruatie. Twee derde van het menstruatievocht wordt gedurende de eerste dagen uitgescheiden. Die dagen noemen we de zware of zwaardere dagen.De dagen daarna – de lichtere dagen – neemt het vochtverlies steeds verder af, tot deze volledig tot stilstand komt.
Ook na de eerste menstruatie, scheidt je vagina een natuurlijke afscheiding af, die witgeel of helder kan zijn. Zolang deze afscheiding niet merkbaar van kleur verandert, vreemd ruikt of jeuk veroorzaakt, is dat heel normaal. Als deze echter verandert, moet je een afspraak maken met je huisarts.

Hoe word je zwanger?

Eitjes
Bij de vrouw is het anders dan de man. De vrouw produceert een eitje.
De eerste keer dat er een eitje vrijkomt, is meestal wanneer een meisje tussen de elf en zestien jaar is. Het eitje komt via de eileider in de baarmoeder terecht. Vanaf de eerste menstruatie kan er om de paar weken een eitje vrijkomen. Ongeveer twee weken na het vrijkomen van het eitje komt de menstruatie. De menstruatie kan ook komen, terwijl er geen eitje is geweest. De eerste keer ongesteld heeft een naam: de menarche. Vanaf de eerste keer dat er een eitje vrijkomt, kun je zeggen dat het meisje een echte vrouw is geworden. Nu is ze in staat om kinderen te krijgen. Dit duurt ongeveer tot haar vijftigste jaar. Daarna kan ze geen kinderen meer krijgen, er komen geen eitjes meer.

Welke gebeurtenissen tijdens de zwangerschap?

Foetus in moederStadia ZwangerschapFasen foetus groei
De foetus in baarmoederDe stadia van de zwangeschapDe foetus groei van 8 tot 40 weken
FoetusZwangere vrouwMaken van Echo baby
De foetusZwangere vrouwDe echo
Foetus in moeder Stadia ZwangerschapFasen foetus groei
De foetus in baarmoeder De stadia van de zwangeschapDe foetus groei van 8 tot 40 weken
Foetus Zwangere vrouwMaken van Echo baby
De foetus in de zwangere vrouwDe echo

Geboorte
De geboorte

Om de video full screen te bekijken, beweeg u cursor over de video en klik op Volledig scherm.

De menstruatiecyclus wordt door hormonen gestuurd

De menstruatiecyclus

9 maanden van zwangerschap

Vrijen

KusMondkusVrijenMondkus 2
De kusDe mondkusVrijenDe mondkus
LiefdeVrijen4GemeenschapGemeenschap 2
LiefdeVrijenDe gemeenschapDe gemeenschap
Kus Mondkus
VrijenMondkus 2
Liefde Vrijen4
Gemeenschap Gemeenschap 2
De gemeenschap

Vrijen moet alleen plaatsvinden binnen het huwelijk en doet men niet op openbare plekken, zoals op straat. Vrijen is liefkozen, dat het best omschreven kan worden als knuffelen met een seksuele lading. Dat wil zeggen een langdurig zoenen / kussen en strelen die seksuele prikkels veroorzaken, zoals het mondkussen en tongkussen, maar ook het kussen op andere delen van het lichaam, zoals armen, rug en benen. Vrijen leidt tot het hebben van seksuele gemeenschap.

Wat is ondertrouw?

Ondertrouw of huwelijksaangifte is de benaming die gebruikt wordt voor het aangeven van het voornemen om te trouwen. Het "in ondertrouw gaan" is noodzakelijk om te kunnen trouwen. De ondertrouw gebeurt voor het burgerlijk huwelijk bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de woonplaats van de bruid of de bruidegom (naar keuze). De periode van ondertrouw dient om na te kunnen gaan of aan alle wettelijke en kerkrechtelijke eisen voor het aangaan van een huwelijk voldaan is. Men mag niet trouwen als hij of zij op hetzelfde moment al met een ander getrouwd is. Deze periode dient om andere personen de gelegenheid te geven om bezwaar te maken tegen het voorgenomen huwelijk.
De periode tussen de ondertrouw en het huwelijk ligt niet strikt vast, doch er mag volgens artikel 46 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek maximaal een jaar en er moeten volgens artikel 62 van datzelfde boek minimaal veertien dagen tussen zitten, tenzij ontheffing van het Openbaar Ministerie is verkregen.
Bij de ondertrouw worden onder andere de volgende zaken uitgevoerd:
- Het overleggen van de geboorteakte
- Vastleggen van datum en de tijd van het huwelijk
- Vastleggen van de locatie (stad) van het huwelijk
- De namen van de getuigen
- Bepaling van de kosten van de huwelijksvoltrekking, (de hoogte van dit bedrag is onder andere afhankelijk van de gekozen dag, tijd en locatie)
- Wanneer een van de toekomstige echtgenoten de Nederlandse nationaliteit niet bezit, dient de IND het huwelijk te fiatteren.
Bij het in ondertrouw gaan, ontvangt het aanstaande bruidspaar mogelijk informatie over de huwelijksvoltrekking, en kan er overlegd worden over de precieze wensen hierover.

In deze periode van ondertrouw wordt er nog niet gevrijd en is men nog niet seksueel intiem met elkaar. Dus GEEN seksuele gemeenschap! De Bijbel is daar zeer duidelijk over, zie

Lukas 1:26 In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazaret,
27 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria.
28 En toen hij bij haar binnengekomen was, zeide hij: Wees gegroet, gij begenadigde, de Here is met u.
29 Zij ontroerde bij dat woord en overlegde, welke de betekenis van die groet mocht zijn.
30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.
31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.
32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,
33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen.
34 En Maria zeide tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?
35 En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen;
daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
36 En zie, Elisabet, uw verwante, is eveneens zwanger van een zoon in haar ouderdom en dit is reeds de zesde maand voor haar, die onvruchtbaar heette.
37 Want geen woord, dat van God komt, zal krachteloos wezen.
38 En Maria zeide: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord. En de engel ging van haar heen.

Maria is ONDERTROUWD én MAAGD, zij antwoordt de engel in vers 34 Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?. Het is duidelijk dat er dus geen seksuele intimiteit noch gemeenschap plaats vindt vóór het huwelijk. Maria zei niet, dat gebod is 4000 jaar geleden gegeven, geldt nu niet meer. NEE, zij houdt zich alleen de Bijbel. DUS ook nu slechts 2000 jaar later kunnen wij niet zeggen dat dit niet meer zou gelden.

Wat betekent het huwelijk?

Mattheus19Huwelijk in kerkGeven van de trouwringenTrouwringen
Matteüs 19:5Het huwelijk in de kerkDe trouwringen, rond zonder einde=trouw tot de dood

Het huwelijk
Het huwelijk is door God ingesteld
Het huwelijk is niet door mensen bedacht, maar door God ingesteld (Genesis 2:18-25): "Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn".
Door het huwelijk wordt een veilige omgeving geschapen waarin man en vrouw ten volle tot ontplooiing kunnen komen, waarin de seksualiteit een veilige en waardige plaats heeft en waarin kinderen de beschutting en liefde vinden die nodig is om volwassen te worden.
God heeft de man en vrouw geschapen om zich te vermenigvuldigen. Daarom heeft een man zaadcellen en de vrouw eicellen. Alleen het zaad van de man kan het ei van de vrouw bevruchten. Dat schept nieuw leven, een kind.

Er bestaat geen huwelijk tussen man en man, vrouw en vrouw. Waarom? Omdat kunnen ze niet bevruchten. Een huwelijk tussen twee van hetzelfde geslacht, is niet van God, maar een leugen van de duivel.
Als ik alleen huwelijken zouden zijn tussen man en man, vrouw en vrouw, komen er geen kinderen meer, vermenigvuldigen de mensheid zich niet en het einde van mensheid!!! Dat is de bedoeling van de duivel: het einde van de mensheid, het einde van de Gods schepping, omdat de duivel de vijand van God is.
Hij haat God ten zeerste! Huwelijk, geslachtsgemeenschap, is een uitdrukking van liefde tussen man en vrouw. Deze uitdrukking van liefde leidt tot vrijen en verwekt kinderen. Deze liefde en huwelijk geven kinderen een veilige plaats.
Waar zijn de ouders die een kinderen de christelijke normen en waarden onderwijzen, en in een dagelijkse leven tonen de praktijk van het christelijke leven?

Het huwelijk is een verbond
De Bijbel noemt het huwelijk een verbond (Maleachi 2:16), een wettige verbintenis. Het is duidelijk, dat er eerst sprake is van een verbondsluiting, waarna de seksualiteit als een onderdeel van de onderlinge relatie een plaats kan krijgen.
De opvatting wordt nog wel eens gehoord, dat in feite een seksuele intimiteit buiten het huwelijk, geen huwelijk is, vindt geen grondslag in de Bijbel. In Exodus 22:16 "Als iemand een maagd verleidt, die niet ondertrouwd is, en gemeenschap met haar heeft, dan zal hij haar tegen de volle bruidsschat tot vrouw nemen" en Deuteronomium 22:28-29 "Wanneer een man een meisje ontmoet, dat nog maagd is en niet ondertrouwd, haar aangrijpt en gemeenschap met haar heeft, dan zal de man die met haar lag, aan de vader van het meisje 50 sikkels zilver geven; en zij zal hem tot vrouw zijn, omdat hij haar onteerd heeft, hij zal haar niet weg mogen zenden, zolang hij leeft." Dit is geclassificeerd als een zonde die moet worden gecorrigeerd door een wettelijk huwelijk. DUS als een jonge man en een jonge vrouw, een man en vrouw seks hebben (niet getrouwd), dan is dit voor God een huwelijk, die moet worden gecorrigeerd door een huwelijk op het stadhuis (en in de kerk).

Omgangsregels in het huwelijk
Aan elk verbond zitten voorwaarden, waaraan de partners moeten voldoen. Zo is het ook met het huwelijksverbond. Daaruit vloeien gedragsregels voort, waarnaar man en vrouw zich richten. Ze spreken eigenlijk voor zichzelf, maar in elk huwelijk komen periodes voor, waarin het een strijd is om ze in praktijk te brengen. Efeziërs 5:22-33: "Vrouwen, weest aan uw mannen onderdanig ..... Mannen hebt uw vrouw lief ....". De man moet daarom zijn vrouw liefhebben en koesteren alsof ze zijn eigen lichaam is.

De duur van het huwelijk
Het huwelijk is een instelling voor het leven. Man en vrouw kiezen ervoor om zich de rest van hun leven aan hun partner te wijden.
Matteüs 19:6; Marcus 10:9: "Wat God heeft samengevoegd, scheide de mens niet."
Romeinen 7:2,3: "... aan de man gebonden, zolang hij leeft".
Dat houdt in, dat als zich tussen man en vrouw problemen voordoen, zij zich inspannen om die problemen op te lossen. Ze mogen wederzijds leren elkaar lief te hebben: ".....zodat zij de jonge vrouwen opwekken man en kinderen lief te hebben ...." (Titus 2:3,4)

Zwangerschap fases

Zwangerschap 6 wekenZwangerschap 8 wekenZwangerschap 12 wekenZwangerschap 16 weken
6 weken8 weken12 weken16 weken
Zwangerschap 24 wekenZwangerschap 32 wekenZwangerschap 40 weken
24 weken32 weken40 weken

Wanneer het ei eenmaal bevrucht is, begint de celdeling, één deelt zich in tweeën, 2 deelt zich in 4, 4 deelt zich in 8, enz.
De telling van de zwangerschap begint met de eerste dag van de menstruatie. Daarom is de moeder eigenlijk nog niet zwanger de eerste twee weken, omdat de bevruchting pas na twee weken begint.
Na circa twee maanden, is de baby zo groot als een moerbei. Zelfs bij deze grootte, begint reeds de vorming van de hersenen, hart, bloed, armen en benen, ogen, neus, oren, wangen en kin.
Met tien weken beginnen de botten zich te vormen.
Aan het eind van vier maanden, ontwikkelen zich de nagels, de vingerafdrukken, stembanden en het vermogen om te horen. Het kan zelfs zijn duim zuigen. In dit stadium is het ongeveer de grootte van een ui. De baby groeit in week 4 tot 6 van circa 60 gram tot bijna één kilo.
Aan het eind van zeven maanden, is de baby zo groot als een komkommer en is in staat om te slikken, te huilen, geeuwen, slapen, en schoppen
na negen maanden, de baby is compleet en klaar om geboren te worden.

Uitleg over de bevruchting

De bevruchting en 9 maanden van zwangerschap

Test je kennis